• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ziemięcicach funkcjonuje od września 2019r. Jest szkołą ponadpodstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącą w cyklu trzyletnim.

Ze względu na poziom funkcjonowania psychofizycznego uczniów istnieje możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego o rok, zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła przeznaczona jest dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

 

Uczniowie przyjmowani do Szkoły Przysposabiającej do pracy przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych.
Ponadto młodzież w miarę własnych możliwości nabywa umiejętności w pracowni gospodarstwa domowego, krawiectwa, ogrodnictwa – florystyki, artystycznej. 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach oświatowych, a w szczególności:

  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  • kształtuje odpowiednie postawy wychowawcze i przygotowuje do życia w integracji ze społeczeństwem,
  • rozwija umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie,
  • otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
  • udziela pomocy rodzicom i prawnym opiekunom w wypełnianiu przez nich funkcji wychowawczo-opiekuńczych,
  • zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • organizuje w miarę możliwości pomoc dla uczniów, którzy wymagają dodatkowych zajęć specjalistycznych,
  • zapewnia odpowiednie warunki do nauki i nauczania,
  • pomaga w rozwoju indywidualnych zdolności oraz zainteresowań.