• (32) 666 44 71
 • sosw@rfpn.org

Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 0 do 24 lat.

Uczniami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat

 • z dysfunkcją układu wzrokowego
 • niewidome i słabowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością: 
  • niepełnosprawność ruchowa
  • upośledzenie umysłowe od stopnia umiarkowanego do głębokiego
  • wady słuchu
  • przewlekłe choroby
  • zespoły neurologiczne
  • zaburzenia zachowania

 

Jakie dokumenty należy złożyć ?

 

I. Wniosek o przyjęcie do przedszkola, szkoły, gimnazjum, o objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju.

wniosek o przyjęcie przedszkola

wniosek o przyjęcie do szkoły

wniosek o przyjęcie do gimnazjum

karta informacyjna do objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju

podanie o objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju

 

II. Do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał lub poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, kopię świadectwa ukończenia szkoły, klasy
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno –wychowawczych
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • orzeczenie o niepełnosprawności jeśli zostało wydane
 • posiadaną dokumentację medyczną
 • 2 zdjęcia

 

III. Rekrutacja do pozostałych oddziałów i klas w SOSW :

Rekrutacja uczniów do pozostałych klas i oddziałów we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu trwa przez cały rok szkolny. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej Specjalnej lub Gimnazjum Specjalnym jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 •  podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły
 •  świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł
 •  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego, lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów szkoły - RODO