• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Każdy z nas rodziców, chce aby jego pociecha rozwijała się na jak najlepszym poziomie.  Czasem bywamy zaniepokojeni, mamy wątpliwości, czasem już wiemy, że dzieje się coś niewłaściwego i musimy jak najszybciej zareagować.  Wtedy koniecznie przyjdźcie do nas, aby jak najszybciej podjąć właściwe kroki. Im wcześniej tym lepiej dla  Twojego dziecka, które  otrzyma specjalistyczną pomoc w postaci zajęć ze wczesnego wspomagania rozwoju. Razem umożliwimy zwiększenie szans na prawidłowy rozwój Twojej pociechy.

 

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie ruchowego, poznawczego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Ministerstwo Edukacji Narodowe wydało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Rozporządzenie to zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.


Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wwr ?

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Gdzie można uzyskać taką opinię ?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespół orzekające przy Publicznych Poradniach Psychlogiczno-Pedagogicznych. Zespół taki działa również  w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym -  Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej.
Aby Zespół Orzekający działający w Naszej Poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania  ww. opinii,  Twoje  dziecko  musi  mieć  kompleksową  diagnozę  psychologiczno  – pedagogiczno – logopedyczną i medyczną. Taka pełna diagnoza może być przeprowadzana również w naszej Poradni.

 Dodatkowo jako rodzic lub prawny opiekun dziecka musisz dostarczyć wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Odpowiedni druk można uzyskać w siedzibie naszej placówki lub pobrać na naszej stronie.

 

Kto prowadzi zajęcia ?

Zajęcia wczesnego  wspomagania    prowadzą  wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka: psycholog,  logopeda, neurologopeda,  pedagog,  tyflopedagog,  oligofrenopedagog,  fizjoterapeuta, surdopedagog,   specjalista   komunikacji   wspomagającej,   specjalista   wczesnej   interwencji.

Jak często odbywają się zajęcia i czy muszę za nie płacić ?

Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie a wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor naszej placówki.

 

 Gdzie odbywają się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania Rozwoju ?

Zajęcia odbywają się Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,  a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.